ELEKTROSTATİK (electrostatic)

HATIRLAYALIM

 • Maddenin en küçük yapı taşı olan atom; pozitif(+) yüklü Proton(p), yüksüz(0) Nötrondan(n) oluşan bir çekirdek ve buçekirdeğin etrafıda belirli bir yörüngede dolanan negatif(-) yüklü elektrondan(e) oluşmaktadır.
 • Protonun kütlesi elektronun kütlesinden 1890 kat büyük olmasına rağmen protonun sahip olduğu pozitif yükmiktarı, elektronun sahip olduğu negatif yük miktarına eşittir.
 • Pozitif yük sayısı nagatif yük sayısına eşit olan cisimlere nötr (yüksüz) cisim denir.
 • Cisimler elektron kaybederek artı yüklü, elektron kazanarak eksi yüklü hale gelirler. Cisimlerin elektrik yükü ile yüklenmesi elektronların geçişi ile olur. Atomlar arasında proton geçişi olmaz.
semboller
 • Yüklü cisimlerin birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetler ile ilgili flash animasyonu inceleyiniz.
aynı ve zıt yükler
 • Nötr cisimler birbirlerine elektriksel kuvvet uygulamazlar ancak kütlelerinden dolayı birbirlerine kütle çekim (Gravitasyonel) kuvveti uygularlar.
  semboller

ELEKTRİKLENME

  Cisimler ; Sürtünme, Dokunma, Etki ile olmak üzere üç şekilde elektriklenir.

1. SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME

 • Cisimler birbirlerine sürtünerek elektrik yükü kazanabilirler.
 • Yünlü kumaş ve ebonit çubuğun sürtünmesi sonucuebonit çubuk eksi(-) yükle yüklenirken, yünlü kumaş aynı miktarda artı(+) yükle yüklenir.
 • İpek kumaş ile cam çubuğun sürtünmesi sonucu cam çubuk artı(+) yükle yüklenirken, ipek kumaş aynı miktarda eksi(-) yükle yüklenir.

2. DOKUNMA İLE ELEKTRİKLENME

 • Her hangi bir yükle yüklü bir cisim, yüklü veya yüksüz bir cisime dokunduğunda toplam yük cisimlerin yüzey alanı ile orantılı olarak paylaşır.
 • Dokunma ile elektriklenme ile ilgili aşağıdaki animasyonlara inceleyelim.
dokunma ile elektriklenme
dokunma ile elektriklenme
içi boş kürede elektriklenme

3. ETKİ İLE ELEKTRİKLENME

 • Nötr bir iletken cisme (+) veya (-) yüklü bir cisimin yaklaştırılması sonucu,nötr cismin elektrik yükü ile yüklenmesine etki ile elektriklenme denir.
 • Etki ile elektriklenme ile ilgili aşağıdaki animasyonlara inceleyelim.
etki ile elektriklenme
etki ile elektriklenme
etki ile elektriklenme içi boş notr cisim

TOPRAKLAMA

 • Düşünülebilecek en büyük küre dünyadır. Dünyada toprak hattı bağlantısı ile temas eden yüklü küre toplam yük kürelerin yarıçaplarına göre yükün tamamına yakını dünyaya düşecek şekilde paylaşım olur. Yani toprak hattı yüklücisimleri nötrleştirir.
 • toprak hattı sembolü
 • Toprak hattı ile ilgili animasyonu inceleyiniz.
topraklama

İLETKEN VE YALITKANLARDA YÜK DAĞILIMI

 • Elektrik akımını ileten cisimlere iletken, elektrik akımını iletmeyen cisimlerede yalıtkan dendiğini biliyoruz. İletkenler yüklendiğinde yükler biri birini iter. İletken madde yüklerin hareketine izin verdiğinden(serbest elektron) yükler maddeye eşit bir şekilde dağılır.Yalıtkan maddeler ise yükün hareketine izin vermezler. Yükler yalıtkan madde üzerinde hareket etmeden kalır.
 • İletken maddelerde bulunan serbest elektronlar birbirlrini mümkün olan en uzağa iteceğinden, yükler maddenin en dış yüzeyide bulunur. Bu durum aynı zamanda sivri uçta yükün daha çok birikmesine neden olur.
toprak hattı sembolü
toprak hattı sembolü
toprak hattı sembolü

ELEKTROSKOP

 • Elektroskoplar cisimlerin yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi cins elektrik yükü ile yüklü olduğunu anlamaya yarayan aletlere denir.
 • elektroskop
 • Elektroskopun yapısı en basit yapısı şekildeki gibidir. En üstte iletken metal topuz, serbestçe hareket eden iletken yaprakları topuza bağlayan iletken çubuk, iletken yaprakları dış etkenlerden koruyan cam fanustan oluşur.
 • Yapraklar elektrik yüküyle yüklendiği zaman aynı yüklerin birbirini itmesi sonucu yaprakalar açılır. Elektron nötrken yapraklar kapalı durumdadır. Elektroskopun topuzuna dokundurulan çubuk yaprakların açılmasına neden oluyorsa, çubuğun yüklü olduğu anlamına gelir.
 • Elektroskop elektriklenme olaylarında farklı durumlarda kullanılır. Bunları kısaca inceliyelim.
yüksüz bir elektroskoba (+) yüklü çubuğun yaklaştırılması
yüksüz bir elektroskoba (-) yüklü çubuğun yaklaştırılması
yüksüz bir elektroskoba (+) yüklü çubuğun dokundurulması
yüksüz bir elektroskoba (-) yüklü çubuğun dokundurulması
yüklü elektroskopa yüklü kürenin yaklaütırılması
yüklü elektroskopa zıt yüklü kürenin dokundurulması
topraklanmış elektroskop
topraklanmış elektroskop

NOKTASAL YÜKLER ARASINDAKİ ELEKTRİKSEL KUVVET (Coulomb Yasası)

 • Fransız fizikçi Charles Augustin de Coulombun 1785 de açıkladığı yasaya göre; noktasal iki yükün birbirlerine uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü, yüklerin çarpımı ile doğru , aralarındaki uzaklığın karesi ters orantılıdır.
 • elektroskop
  elektroskop
  elektroskop

  F: Elektiriksel kuvvetin büyüklüğü (vektörel bir büyüklüktür)

  q1: Birinci cismin yükü

  q2: İkinci cismin yükü

  r : Yüklü cisimler arasındaki mesafe

  k : Coulomb sabiti, yaklaşık değeri =9.109 N.m2/C2 dir.

ELEKTRİKSEL ALAN

 • Yüklü bir cismin bir noktadaki elektrik alan, cismin o noktada pozitif birim yüke uyguladığı elektrik kuvveti olarak tanımlanır.
 • Michael Faraday tarafından fiziğe kazandırılan elektirik alan, elektriksel yükü veya manyetik alanı çevreleyen uzayın bir özelliği olup, içerisinde yüklü nesnelere elektriksel güç aracılığı ile etki eder.
 • elektrik alan elektrik alan

  Şekilde +q yükünün oluşturmuş olduğu elektrik alanın büyüklüğü;

  elektrik alan formül

  bağıntısı ile ifade edilir.+q ile q yükleri arasındaki kuvveti yukardaki denklemde yerine yazarsak;

  elektrik alan formül

  bağıntısı elde edilir.

elektrik alan
elektrik alan
 • Birden fazla yüklü cismin bir noktadaki elektrik alanın büyüklüğü bulunurken, her bir yükün oluşturduğu elektrik alanın vektörel toplanmasıyla bulunur.
 • elektrik alan formül

  ELEKTRİKSEL ALAN ÇİZGİLERİ

  • Yüklü cisimlerin etrafında sonsuz sayıda hayali elektirik alan kuvvet çizgileri olduğu varsayılır.Bu kuvvet çizgilerin yönü (+) yüklü cisimlerde (Şekil-1) yük merkezinden sonsuza gidecek şekilde, (-) yüklü cisimlerde (Şekil-2) ise sonsuzdan yük merkezine gelecek şekildedir.
  • elektrik alan çizgileri

   Şekil-1

   elektrik alan çizgileri

   Şekil-2

   elektrik alan çizgileri

   Şekil-3

  • Aynı yüklerin oluşturdukları elektrik alan kuvvet çizgileri aşağıda görüldüğü gibi olur.
  • elektrik alan çizgileri
   elektrik alan çizgileri
   elektrik alan çizgileri

   +2q ile -q yükü arasındaki elektrik alan kuvvet çizgileri

   elektrik alan çizgileri

   Noktasal (+) yük ile negatif levha arasındaki
   elektrik alan kuvvet çizgileri

  • Elektrik alan çizgileri sonsuz sayıdadır.
  • Alan şiddeti vektörü kuvvet çizgilerine teğettir.
  • Elektrik alanın büyük olduğu yerlerde çizgiler sık, alanın küçük olduğu yerlerde çizgiler seyrektir.
  • Elektrik alan kuvvet çizgleri birbirlerini kesmezler.
  • Elektrik alan kuvvet çizgileri yüke giriş ve çıkışları diktir.

  ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ENERJİ

  • Elektriksel potansiyel enerji; elektrik alan içindeki bir yükün konumundan dolayı sahip olduğu enerjidir.Aralarında d kadar uzaklık bulunan q ve q yüklerinin potansiyel enerjisi;
  • elektriksel potansiyel enerji

   bağıntısıyla ifade edilir. Skaler bir büyüklüktür.

   elektriksel potansiyel enerji
   elektriksel potansiyel enerji
  • q1 ve q2 yükleri aynı işaretli ise q2 yükünü sonsuzda “K” noktasına getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Bundan dolayı sistemin potansiyel enerjisi pozitiftir.
  • q1 ve q2 yükleri zıt işaretli ise q2 yükünü sonsuzda “K” noktasına getirmek için elektriksel kuvvetler iş yapar. Bundan dolayı sistemin potansiyel enerjisi negatiftir.
  • İkiden fazla sabit yükten oluşan sistemin potansiyel enerjisi, yüklerin ikişerli potansiyel enerjilerinin toplamına eşittir. Şekildeki sistemin toplam potansiyel enerjisi,
  • elektriksel potansiyel enerji
   elektriksel potansiyel enerji

   bağıntısı ile hesaplanır.

  • Elektrik alanın içindeki bir noktanı potansiyeli, o noktada +1 br yük başına düşen elektrik potansiyel enerjisidir. Şekildeki q yükünün d kadar uzaktaki “K” noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel;
  • elektriksel potansiyel

   ifadesiyle bulunur. Ep yerine yazılırsa. ise; elde edilir.

  POTANSİYEL FARK VE YAPILAN İŞ

  • Potansiyel fark elektrik alanda pozitif birim yükü bir noktadan başka bir noktaya götürmek için elekriksel kuvvetlere karşı yapılan işe denir.
  • Şekildeki q yükünü K noktasından herhangi bir yolla L noktasına götürmekte yapılan iş;
   Vk :q yükünün “K”noktasındaki potansiyeli
   VL :q yükünün “L”noktasındaki potansiyeli olduğuna göre
   WKL= qVL - qVK ise; WKL = q( VL - VK ) ise;potansiyel fark ve yapılan iş olur.

   potansiyel fark ve yapılan iş
  • q yükünü potansiyeli düşük plan bir noktadan daha yüksek bir noktaya götürüldüğünde elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Bu durumda yapılan iş pozitiftir.Tersi durumda yapılan iş negatif olur.
  • q yükü düzgün elektrik alanda elektrik alana dik doğrultuda hareket ettirilse, yapılan iş sıfır olur.potansiyel fark ve yapılan iş

  YÜKLÜ İLETKEN KÜRENİN ELEKTRİK ALANI

  • Yarıçapı “r” olan iletken küreyi elektrik yükü ile yüklediğimizde fazla yüklerin tamamı kürenin dış yüzeyinde olacak şekilde dağılır. Yüklü iletken kürenin içinde elektrik alan sıfırdır. Çünkü kürenin karşılıklı yüzeylerinde bulunan yükler, kürenin içindeki bir noktada meydana getirdikleri elektrik alan şiddetlerinin bileşkesi sıfırdır. Kürenin dış yüzeyünde elektrik alan maksimum, yüzeyden uzaklaştıkça uzaklığın karesiyle ters orantılı olacak şekilde azalır.
  • yüklü kürenin elektrik alanı
   yüklü kürenin elektrik alanı

  YÜKLÜ İLETKEN KÜRENİN POTANSİYELİ

  • Kürenin içerisinde herhangi bir noktada elektrikalan sıfır olduğunu öğrendik. Küre üzerindeki bir yükü kürenin içindeki bir noktaya getirmekle iş yapılmaz. Bu nedenle kürenin yüzeyindeki potansiyel, kürenin içinde herhangi bir noktadaki potansiyele eşit olur.
  • yüklü kürenin potansiyeli
   yüklü kürenin potansiyeli

  ORTAK POTANSİYEL

   yüklü kürenin potansiyeli

   Şekildeki yüklü iki küre iletken bir telle bir telle bağlanırsa, belli bir süre potansiyeller eşit olucaya kadar yük akışı olur. Bu durumda potansiyel fark sıfır olur. ortak potansiyel

  YÜKLÜ PARALEL LEVHALAR

  paralel levhalar
 • Özdeş iki iletken düzlem levha üretecin uçlarına bağlandığında üretecin (+) kutbuna bağlı olan levha (+), üretecin (-) kutbuna bağlı olan levha (-) yükle yüklenir. Bu durumda (+) levhadan, (-) levhaya doğru düzgün elektrik alan oluşur. Levhalar arasında oluşan elektrik alanın büyüklüğü ise; bağıntısı ile hesaplanır.
 • Elektrik alan içindeki yüklü bir taneciğe etki eden kuvvetin büyüklüğü ise, paralel levhalar
  paralel levhalar
  • 1. Düzgün elektrik alan içindeki (+) yüklü tanecik, elektriksel kuvvet etkisinde alanla aynı yönde haraket eder.

   2. Düzgün elektrik alan içindeki (-) yüklü tanecik, elektriksel kuvvet etkisinde alana zıt yönde haraket eder.

   2. Düzgün elektrik alan içindeki nötr cisme, elektriksel kuvvetin etkisi sıfırdır.

  düzgün elektrik alanda yüklü cismin hızı

  Düzgün elektrik alan içinde +q yüklü tanecik serbest bırakıldığında elektriksel kuvvetin etkisinde (cismin ağırlğı ihmal ediliyor) ivmeli haraket eder. Dünemiğin temel ilkesi denkleminden; paralel levhalar

  İlk hızı V0 olan taneciğin t süre sonraki hızı; olur.

  Düzgün Elektrik alan içinde yüklü cisme etki eden elektriksel kuvvet iş yapar. Yapılan iş enerji değişimine eşit olduğuna göre;paralel levhalar olur.

  düzgün elektrik alanda yüklü cismin yörüngesi

  +q yükünü düzgün bir elektrik alanda V0 ilk hızla atatılan cisim yer çekiminden doğan kuvvet ve elektriksel kuvvet olmak üzere iki kuvvet etki eder. Cismin ağırlığını ihmal ettiğimizde cisim elektriksel kuvvet etkisinde şekildeki yörüngeyi izler. t süre sonra taneciğin y-doğrultusundaki hızı; olur.
  t süre sonra taneciğin düşme miktarı; paralel levhalar olur.

  • Aşağıdaki şekilde -q yüklü teneciğin elektrik alanda haraketini cismin ağırlığınıda hesaba katarak inceleyelim.
  düzgün elektrik alanda -q yüklü cismin yörüngesi
  düzgün elektrik alanda -q yüklü cismin yörüngesi
  düzgün elektrik alanda -q yüklü cismin yörüngesi
  • Şekildeki gibi paralel bağlanmış iletken levhalar arasına +q yükülü tanecik, K levhasından serbest bırakıldığında (cismin ağırlığı ihmal ediliyor) KL arasında elektrik alan ile elektriksel kuvvet aynı yönde olduğundan cisim hızlanır. LM arasında ise cisme etki eden elektriksel kuvvet, cismin hareket yönüne ters yönde olduğundan cisim yavaşlar ve yeteri kadar mesafe olursa durup tekrar geri döner.
  hızlandırıcı ve yavaşlatıcı levhalar
  paralel levhalar
 • Elektriksel kuvvetin yaptığı iş cisme kinetik enerji olarak aktarılacağından denklem;
 • LM arasında X mesafesi;
  olur.
  • Taneciğin “LM” arasındaki haraketi, “L” levhasına ulaştığında kazandığı kinetik enerjiye bağlıdır.
  • 1. Ek˃q.V2 ise yüklü tanecik karşı levhaya çarpıp geri döner.

   2. Ek=q.V2 ise yüklü tanecik karşı levhaya vardığında hızı sıfır olur ve “K” levhasına geri döner.

   3. Ek˂q.V2 ise yüklü tanecik “M” levhasına varmadan “X” mesafesinde durur ve sonra geri döner.